We laten zien hoe we produceren

Hidden

Productie onder permanente controle

De pro­duc­tie vormt het ‘har­t’ van alle Vion slacht- en ver­wer­kings­be­d­rij­ven. De goed op­ge­lei­de me­de­wer­kers wer­ken sa­men met de over­heids­die­ren­art­sen, keur­mee­sters en vee­hou­ders, zo­dat alle pro­duc­tie- en hygiëne­voor­schrif­ten dag in dag uit wor­den na­ge­leefd.

Hidden

Verslag productieproces rundvlees

Het is nog vro­eg in de och­tend als de 15-ton­ner ach­te­ruit richt­ing het laad­plat­form van het rund­ers­lacht­hu­is ri­jdt. De stie­ren heb­ben tweeënhalf uur, of­wel 80 ki­lo­me­ter, op de vee­wa­gen tus­sen de bo­er­de­rij en de slach­te­rij af­ge­legd.

Hidden

Verslag productieproces varkensvlees

Een vee­wa­gen stopt voor het laad­plat­form van het Vion-slacht­hu­is. Be­ho­ed­zaam brengt de chauf­feur, na een kor­te rit, cir­ca 80 var­kens naar bin­nen, die hij even daar­voor bij een vee­hou­der in de re­gio heeft in­ge­la­den. Ze zijn 175 da­gen oud en we­gen on­ge­veer 120 kilo. Een die­ren­arts con­tro­le­ert bij alle var­kens of zij echt ge­schikt zijn voor de slacht.

Hidden

Fotoreportage productie rundvlees

Fotoreportage productie varkensvlees

Hidden

Video's van het productieproces

In een vi­deo la­ten we zien hoe de var­kens­s­lacht en ver­wer­king ver­loopt. Bij de beel­den wordt uit­leg ge­ge­ven door Derk Oor­burg, die­ren­arts en di­rec­teur kwa­li­t­eit Vion Neder­land.

In een vi­deo la­ten we zien hoe het pro­ces van de rund­ers­lacht ver­loopt. Het wordt uit­ge­legd door Dr. Anne Hil­ler, die­ren­arts en di­rec­teur kwa­li­t­eit Vion Du­its­land.

Hidden

Grondige reiniging, elke dag weer

Da­ge­li­jks wor­den alle pro­duc­tie­ruim­tes en ma­chi­nes na de pro­duc­tie grondig ge­rei­nigd en ge­des­in­fec­te­erd. Vuil, bac­te­riën en uit­ein­de­li­jk ook weer re­stan­ten van schoon­maak­mid­de­len moe­ten elke dag weer, zon­der een spoor ach­ter te la­ten, wor­den ver­wi­j­derd. Het schoon­maak­team werkt in ver­schil­len­de stap­pen. Na de laats­te stap moet al­les schoon zijn, voor­dat de pro­duc­tie de vol­gen­de dag weer kan be­gin­nen.