Dierenwelzijn

Hidden

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een van onze centrale thema’s en is nauw verbonden met de zogenaamde ‘license to operate’ van varkenshouderijen, transport- en slachtbedrijven.

Vion levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van het dierenwelzijn in alle delen van de keten waarin Vion actief is. Dit begint met de naleving van de wetgeving, het garanderen van het welzijn in de keten en het aanbieden van premiumconcepten met verbeterde normen.

Bij de ontwikkeling van de nationale en Europese wetgeving over welzijn, de ontwikkeling van eisen binnen de nationale  gidsen voor goede agrarische praktijken (kwaliteitssystem op het boerenerf) en Vion’s eigen welzijnsprocedures, worden de vijf vrijheden zoals gesteld in het Brambell-rapport in acht genomen. Alle dieren:

 • Zijn vrij van honger en dorst door gemakkelijke toegang tot vers water en een dieet volledige gezondheid en kracht te onderhouden;
 • Zijn vrij van ongemak door het bieden van een passende omgeving met inbegrip van onderdak en een comfortabele rustplaats;
 • Zijn vrij van pijn, letsel of ziekte door preventie of snelle diagnose en behandeling;
 • Zijn vrij om (het meeste) normaal gedrag te uiten door voldoende ruimte te bieden, eigen faciliteiten en bedrijf van de eigen soort van het dier
 • Zijn vrij van angst en stress door te zorgen voor omstandigheden en behandeling die psychisch lijden voorkomen.
Hidden

Niveaus van dierenwelzijnseisen

Binnen de Europese vleesproductie kunnen de dierenwelzijnsvereisten worden onderverdeeld in wettelijke eisen (op Europees en nationaal niveau) en in marktgestuurde verbeteringen van de dierenwelzijnseisen, variërend van gematigde tot high-end niche concepten. De figuur hiernaast toont de verschillende niveaus van dierenwelzijnseisen in Vion’s productieketens.

Hidden
Hidden

Europese en nationale wetgeving

Europese wetgeving aangaande minimumnormen voor dierenwelzijn

De EU-wetgeving biedt een wettelijk kader voor minimale dierenwelzijnseisen dievan toepassing is op alle Europese landen.

Nationale wetgeving met verbeterde welzijnsnormen

De nationale wetgeving biedt een wettelijk kader voor minimale dierenwelzijnseisen die van toepassing is specifieke EU-lidstaten. In Nederland specifiek is de norm voor leefruimte hoger dan de Europese standaard. Daarnaast hebben Nederlandse vleesvarkens minimaal 40% dichte vloer oppervlakte.

Kwaliteitskeurmerken om het dierenwelzijn in de hele keten te waarborgen

In Nederland wordt het kwaliteitskeurmerk IKB (Integrale Keten Beheersing) gehanteerd, in Duitsland het QS (Qualität & Sicherheit) keurmerk. In de reglementen van deze kwaliteitskeurmerken is geborgd dat wordt voldaan aan de normen van dierwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Vion vindt het belangrijk dat alle dieren die  zijn grootgebracht volgens gecertificeerde standaarden, een goed leven hebben gehad. Om die reden is Vion enkel gelieerd aan bedrijven die zijn gecertificeerd met het IKB of QS keurmerk.

Agrarische bedrijven die deze certificering hebben worden regelmatig onafhankelijk geauditeerd om naleving van de voorschriften te garanderen. Op deze manier wordt het naleven van basisdierenwelzijnsnormen met onze leveranciers gewaarborgd.

Hidden

Vion marktconcepten

Bovenop de Europese en nationale wetgeving en de kwaliteitskeurmerken, heeft Vion enkele marktconcepten ontwikkeld. 22% van alle dieren die bij Vion verwerkt worden, zijn grootgebracht volgens deze gecertificeerde hogere dierenwelzijnseisen (EU-biologisch, Beter Leven, Für Mehr Tierschutz of Initiative Tierwohl).

Vion ketens zoals De Groene Weg en Good Farming Star zijn zo ingericht dat dieren opgroeien volgens de (inter)nationale welzijnsstandaarden. Elk dier krijgt veel rust en ruimte.

 

Hidden

Good Farming Star

Good Farming Star

Hidden

Good Farming Star

Good Farming Star is een in 2010 geïntroduceerd concept dat extra aandacht besteedt aan dierenwelzijn en duurzaamheid. Binnen dit concept werkt Vion samen met zo’n 165 Nederlandse Good Farming Star- varkenshouders. In de Nederlandse supermarkten mag het vlees één ster van het Beter Leven keurmerk dragen. 17 procent van de dieren die Vion in Nederland verwerkt voldoen aan het Beter Leven Keurmerk één Ster. De bedrijven hebben een overeenkomst met Vion waarin de dierenwelzijnseisen van het Good Farming Star concept worden geborgd. Alle schakels in de keten vanaf de boerderij tot en met het winkelschap worden onafhankelijk gecertificeerd en geauditeerd. Vion coacht en ondersteunt actief varkenshouders in dit proces. De belangrijke criteria uit het Beter Leven één Ster programma zijn:

 • de varkens hebben meer leefruimte dan in de gangbare varkenshouderij; Vleesvarkens hebben 25% meer ruimte, gespeende biggen hebben 33% meer ruimte;
 • de dieren hebben toegang tot extra speelmateriaal die een aantrekkelijkere leefomgeving creëren voor het dier;
 • er is extra aandacht voor diergezondheid;
 • mannelijke dieren worden niet gecastreerd;
 • de transporttijd naar de slachterij wordt gemonitord en begrensd. De transportduur voor vleesvarkens is maximaal 8 uur. In de praktijk is de maximale transportduur minder dan 6 uur. Transportduur is gedefinieerd als de tijd tussen het laden van het eerste dier en het lossen van het laatste dier.
 • de reisduur van de varkens en biggen in het Beter Leven Keurmerk één ster is maximaal 3,5 uur. De reisduur is gedefinieerd als de tijd tussen het vertrek en de aankomst van het transport.
Hidden

De Groene Weg

De Groene Weg

Hidden

De Groene Weg

De Groene Weg is sinds 1981 marktleider op het gebied van biologisch rund- en varkensvlees in Nederland. Dit merk wordt geleverd aan klanten in Europa. Vanaf 2020 is het biologische rund- en varkensvlees te koop in Duitsland onder de naam “Der Grüne Weg”. De producten voldoen aan de Europese normen voor biologische producten en aan de criteria voor 3 sterren van het Beter Leven keurmerk. Deze hoge dierenwelzijnseisen zijn geborgd in contracten met de leveranciers.

De grootste verschillen met de criteria voor 1 ster van het Beter Leven keurmerk zijn:

 • alle varkens hebben veel ruimte binnen (1,3m2) en kunnen naar buiten (1,0m2). Van de buitenuitloop is maximaal 75 procent overdekt;
 • het kraamhok is binnen minimaal 7,5m2 en buiten 2,5m2 buiten, daarnaast moeten de zeugen vrijstaan.
 • dragende zeugen hebben binnen minimaal 2,5m2 en buiten 1,9m2 ruimte. De dragende zeugen hebben verplicht weidegang van 1 april tot 1 november.
 • in alle fase van het leven van het varken worden de hokken bedekt met biologisch stro.
 • de varkens krijgen in alle fases van het leven biologisch krachtvoer en biologisch ruwvoer;
 • de staarten van de varkens worden niet gecoupeerd;
 • de biggen worden verdoofd gecastreerd met pijnbestrijding;
 • de transporttijd naar de slachterij wordt beperkt tot maximaal 6 uur. De maximale transportafstand is maximaal 60 km;
 • de speenleeftijd van de biggen is minimaal 42 dagen;
 • moederloze opfok van de biggen is niet toegestaan.
Hidden

Continue verbetering van dierenwelzijn

Hidden

Vion ondersteunt de keten bij het proces van continue verbetering van het dierenwelzijn

Controle en transparantie van dierenwelzijn is een belangrijk punt in de strategie van Vion om vertrouwen te creëren in de producten en de keten. Vion wil het voortouw nemen in welzijnsdiscussies en haar rol vervullen bij het controleren van de welzijnsstatus in de keten. Onze strategie voor dierenwelzijn bestaat uit verschillende controleniveaus op het gebied van dierenwelzijn. Onze doelen zijn:

 • Boeren helpen bij het proces van continue verbetering van het dierenwelzijn.
 • Transporteurs informatie verstrekken om het transportproces van de dieren te evalueren en te verbeteren.
 • Klanten, consumenten en de samenleving zekerheid geven met betrekking tot de beheersing van dierenwelzijn in de keten.
 • Vertrouwen scheppen en een professionele reputatie hebben op het gebied van dierenwelzijn en transparantie bij alle stakeholders.

 

FarmingNet

Met het programma FarmingNet helpt Vion boeren bij het proces van continue verbetering van hun stallen en het dierenwelzijn. FarmingNet is een online informatiesysteem voor de varkenshouder. Het systeem geeft de varkenshouder direct inzicht in de gewichten en de spier- en spekdikte van de geleverde dieren. Daarnaast krijgt de varkenshouder extra informatie, bijvoorbeeld over de prestaties per afdeling. Dat levert belangrijke kennis op over de gezondheid van de varkens en het saldo. Bovendien is het mogelijk om anoniem meerdere locaties of bedrijven te vergelijken. Samen met de medewerker van Vion Farming, de tussenpersoon, de dierenarts en/of de voervoorlichter kan de varkenshouder met de gegevens aan de slag om het resultaat te verbeteren. In veel voorkomende gevallen wordt de vermeerderaar ook betrokken bij dit verbetertraject.

Hidden
Hidden

RundveeNet

Ook melkveehouders kunnen samenwerken met Vion, in het programma RundveeNet. Via dit programma beschikken ze over de slachtgegevens van Vion en proberen ze, in overleg met hun dierenarts, mogelijke afwijkingen of aandoeningen bij hun veestapel op termijn te voorkomen.

BigIdee

Vion heeft afgelopen jaar het ‘BigIdee’ concept gelanceerd. Het doel van dit concept is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van varkens. De eerste stap van dit concept is de uitwisseling van informatie over de gezondheids- en vaccinatiestatus tussen biggenhouderijen en hun ontvangende varkenshouderijen. Een ander aspect van ‘BigIdee’ is het transport tussen de twee boeren. Vervoerders hebben aanvullende training en informatie ontvangen over de controle op dierenwelzijn en hygiëne tijdens het transport (bijvoorbeeld de kwaliteit van het strooisel), maar ook over welke soort maatregelen zij kunnen nemen om voor de gezondheid van varkens tijdens en na het transport te zorgen en om de overdracht van ziekteverwekkers te elimineren.

Hidden
Hidden

Hoe groeien onze dieren op?

Het produceren van veilig en gezond voedsel is een van Vion’s topprioriteiten. Voedselveiligheid en kwaliteitsborging zijn ingebed in de gedragscodes op alle productielocaties van Vion.

Vion kiest voor ‘puur natuur’ en zet zich op dit gebied in om op verantwoorde wijze samen te werken met onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. Om deze reden leeft Vion de volgende regels na in de keten op het gebied van dierenwelzijn voor alle dieren die Vion verwerkt:

 • geen dieren zijn afkomstig van gekloonde dieren of onderworpen aan genetische manipulatie;
 • er worden geen groeimiddelen gebruikt. Sinds 2006 is het in de EU verboden om antibiotica als groeipromotor bij vee te gebruiken. In vergelijking met de wereldwijde varkensvleesproductie zijn de varkenshouders die aan Vion leveren ver vooruit in vermindering van antibioticagebruik (bron: MVO verslag 2019).
 • Transporttijden worden beperkt tot een minimum. Het grootste deel van de transporten bedraagt niet meer dan 200 kilometer (bron: MVO verslag 2019). Dit is ongeveer gelijk is aan 4 uur transporttijd. Alle resterende transporten vallen allemaal onder de wettelijke vereiste 8 uur.

In 2019 werd 38 procent van het totaal aantal geslachte mannelijke varkens bij Vion niet gecastreerd. Samen met het programma ‘Boars on the way’ onderzoekt Vion de mogelijkheden om binnen de Europese Unie te stoppen met het castreren van mannelijke varkens.