We laten zien
hoe we werken

Hidden

Openheid

Heeft u al­ti­jd al wil­len we­ten waar uw var­kens­schnit­zel of rund­er­steak van­da­an komt? Op deze pa­gi­na ge­ven wij u een ki­jk­je in de keu­ken van onze slacht- en ver­wer­kings­be­d­rij­ven in Neder­land. Hier kunt u in wo­ord en beeld vol­gen hoe bij Vion van een fok­dier, in een groot aan­tal ge­con­tro­le­er­de stap­pen, een goed vo­edings­mid­del wordt ge­pro­du­ce­erd. Ook la­ten we zien en leg­gen we uit wat er al­le­maal wordt ge­da­an om dit pro­ces on­der hygiëni­sche om­stan­dig­he­den te la­ten ver­lo­pen, zo­dat de con­su­ment een hoog­waar­dig stuk­je vlees kri­jgt.

Hidden

Hoe we produceren

De pro­duc­tie vormt het ‘har­t’ van alle Vion slacht- en ver­wer­kings­be­d­rij­ven. De goed op­ge­lei­de me­de­wer­kers wer­ken sa­men met de over­heids­die­ren­art­sen, keur­mee­sters en vee­hou­ders, zo­dat alle pro­duc­tie- en hygiëne­voor­schrif­ten dag in dag uit wor­den na­ge­leefd.

Hidden

Hoe we kwaliteit borgen

Elke dag con­su­me­ren on­ge­veer 100 mil­jo­en men­sen we­reld­wi­jd een maal­ti­jd met daa­rin ‘een beet­je Vi­on’. Het is daarom onze be­lan­gri­jks­te taak om er­voor te zor­gen dat het vo­ed­sel vei­lig en ge­zond is. Dat is al­le­en mo­gel­i­jk door con­ti­nu te in­ves­te­ren in mo­der­ne fa­ci­li­t­ei­ten en in­ten­sief kwa­li­t­eits­ma­nage­ment. Onze ge­he­le ke­ten en pro­duc­tie is ge­richt op het le­ve­ren van de hoogs­te kwa­li­t­eits­stan­daar­den.

Hidden

Hoe we gecontroleerd worden

Ons werk staat on­der door­lo­pend to­e­zicht van de ver­ant­wo­or­de­li­jke ve­te­ri­nai­re in­spec­tie­diens­ten. In Neder­land is dit de Neder­land­se Vo­ed­sel- en Wa­ren­au­to­rit­eit (NVWA). Ti­j­dens de pro­duc­tie zijn in alle slacht­hui­zen mi­ni­maal twee to­e­zichthouden­de die­ren­art­sen aan­we­zig.