Wij laten zien hoe we gecontroleerd worden

Hidden

Hoe wij door externen gecontroleerd worden

Ons werk staat on­der door­lo­pend to­e­zicht van de ver­ant­wo­or­de­li­jke ve­te­ri­nai­re in­spec­tie­diens­ten. In Neder­land is dit de Neder­land­se Vo­ed­sel- en Wa­ren­au­to­rit­eit (NVWA). Ti­j­dens de pro­duc­tie zijn in alle slacht­hui­zen mi­ni­maal twee to­e­zichthouden­de die­ren­art­sen aan­we­zig. Bo­ven­di­en voe­ren on­af­han­ke­li­jke, er­ken­de cer­ti­fi­ce­rings­bu­re­aus con­tro­les uit en ook onze klan­ten stu­ren vaak aan­vul­lend hun ei­gen con­tro­leurs op pad. Ook in­spec­tie­teams uit lan­den bui­ten de EU con­tro­le­ren in de Vion-be­d­rij­ven, met een ex­port­ver­gun­ning voor die lan­den, re­gel­ma­tig of aan de ve­te­ri­nai­re ei­sen van elk van de ex­port­lan­den wordt vol­da­an. Dit be­treft lan­den als de Ver­enig­de Sta­ten, Chi­na, Zuid-Ko­rea en Rus­land. Bij alle ex­ter­ne con­tro­les staat de vraag cen­traal hoe goed de Vion-con­tro­le­sys­te­men wer­ken en hoe Vion nog be­ter kan wor­den.

Hidden

Controle door de NVWA

In alle slacht­hui­zen van Vion hecht men gro­te waar­de aan in­ter­ne en ex­ter­ne con­tro­les. Van bijzon­de­re be­te­ke­nis voor de con­su­ment zijn de re­gel­ma­ti­ge con­tro­les door de NVWA. Hier­bij gaat het in prin­ci­pe om of­fi­ciële con­tro­les door de over­heid op drie be­lan­gri­jke ge­bie­den: of­fi­ciële slacht­dier- en vlee­sin­spec­ties (al­le­en slacht­hui­zen), re­si­du­con­tro­les (al­le­en slacht­hui­zen) en het hygiëne­to­e­zicht van alle Vion-be­d­rij­ven.

Hidden

Onafhankelijke controles

Onze pro­duc­ten en pro­ces­sen wor­den be­hal­ve via de in­ter­ne en ex­ter­ne con­tro­le­sys­te­men ook nog door on­af­han­ke­li­jke, er­ken­de cer­ti­fi­ce­rings­bu­re­aus ge­con­tro­le­erd.

Hidden

Hoe wij zelf controleren

Om de pro­duc­tie van vlees met de hoogs­te kwa­li­t­eits­stan­daar­den te kun­nen waar­bor­gen, gaat elke stap in het pro­duc­tiepro­ces ge­paard met een meer­vou­dig in­tern con­tro­le­sys­te­em.