Keuringsresultaten

Hidden

Keuringsresultaten

Da­ge­li­jks wor­den in de Vion-be­d­rij­ven tal­ri­jke con­tro­les uit­ge­vo­erd door zo­wel de in­spec­tie­diens­ten als onze ei­gen af­de­ling kwa­li­t­eit. De re­sul­ta­ten wor­den door­lo­pend op­ges­la­gen. Op deze web­site pu­bli­ce­ert Vion de re­sul­ta­ten als een gra­fi­sche sa­men­vat­ting of als ori­gi­ne­le ko­pieën. Hier vindt u de keu­rings­re­sul­ta­ten per kwartaal en keu­ring in een gra­fiek. Vion han­te­ert drie ver­schil­len­de keu­rin­gen: le­ven­de keu­ring, vlees­keu­ring (vo­ed­sel­vei­lig­heid) en con­di­ties van or­ga­nen. De uit­leg bij elke gra­fiek le­vert ach­t­er­grond­in­for­ma­tie.

De au­dit­rap­por­ten van de Neder­land­se Vo­ed­sel en Wa­ren Au­to­rit­eit (NVWA) en de rap­por­ten over pro­ces- en pro­duc­top­mer­kin­gen vindt u op de locatie-pagina’s.

Hidden
Hidden
Hidden

Certificaten

Het kwa­li­t­eits­sys­te­em van Vion is ge­ba­se­erd op de wet­ge­ving. Alle Vion-ves­ti­gin­gen zijn ISO 9001 ge­cer­ti­fice­erd. De vo­ed­sel­vei­lig­heids­nor­men die ge­bruikt wor­den bin­nen Vion zijn: Bri­tish Re­tail Con­sor­ti­um (BRC) of de In­ter­na­tio­nal Fea­tured Stan­dards Food (IFS Food). Een ves­ti­ging kan dit uit­brei­den met an­de­re kwa­li­t­eits­sys­te­men, zo­als bij­vo­or­beeld In­te­gra­le Ke­ten Be­heer­sing (IKB), Qua­li­tät und Si­cher­heit (QS), Be­ter Le­ven keur­merk (BLK) en bio­lo­gisch. De NVWA to­e­tst de wet­ge­ving.

Onze deskundigen

Directeur kwaliteit Vion
Directeur kwaliteit Vion Duitsland
 • Gepromoveerde dierenarts
 • Gepromoveerd op voedselveiligheid (Universiteit Utrecht)
 • Sinds 2002 directeur kwaliteit bij Vion
 • Specialismen: voedselveiligheid, productintegriteit, dierenwelzijn en -gezondheid
 • Nevenactiviteiten: bestuurslid van GlobalGap Top Institute Food and Nutrition en IFS
Directeur kwaliteit Vion Nederland
Directeur kwaliteit Vion Nederland
 • Europees specialist Veterinaire Volksgezondheid (Dipl. ECVPH)
 • Sinds 2005 manager bij Vion
 • Specialismen: voedselveiligheid, dierenwelzijn, productintegriteit en veterinaire exportthema's
 • Nevenactiviteiten: GMP+, GlobalGAP, evenals zitting in commissies van het Nederlandse kwaliteitssysteem IKB
Group QA manager Vion
Group QA manager Vion Duitsland
 • Master of Science Management (Agribusiness)
 • Sinds 2008 bij Vion
 • Levensmiddelentechnoloog
 • In 2017 EOQ/NNK gecertificeerde QA manager
 • Focusgebieden: voedselveiligheid, dierenwelzijn, product- en procesintegriteit, kwaliteitsmanagement, technische klantinformatie