Vion investeert in onderzoek

Hidden

Antibiotica

Vion stimuleert beperking van het gebruik van antibiotica door individuele boeren te coachen en zo een optimaal evenwicht te vinden tussen dierengezondheid, dierenwelzijn en productiviteit. Om dit concept nader te bestuderen, ondersteunt Vion een door de EU gefinancierd onderzoeksproject om het potentieel te onderzoeken van precisie veehouderij (precision livestock farming) om antibioticagebruik verder terug te dringen. Het project is in februari 2019 gestart.

Daarnaast is Vion actief in het project slimme varkensketens binnen agri food innovation.

In vergelijking met de wereldwijde varkensvleesproductie zijn de varkenshouders die aan Vion leveren ver vooruit in vermindering van antibioticagebruik. De reductie begon in 2008 en het gebruik van antibiotica is reeds aanzienlijk gedaald (bron: MVO verslag 2019 en https://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl ).

Hidden
Hidden

Verdoving bij varkens

Alle dieren in alle productielocaties van Vion worden, zonder uitzondering, verdoofd alvorens verbloed te worden. Alle verdovingsmethodes die gebruikt worden in de productielocaties van Vion komen overeen met de toegestane methodes zoals die staan beschreven in de Europese verordening 1099/2009. Om de nadelige effecten voor dierenwelzijn tijdens het verdoven tot een minimum te beperken, steunt Vion verschillende onderzoeksprojecten om het proces van verdoven van varkens verder te optimaliseren (bron: MVO verslag 2018).

Hidden
Hidden

LabelFit-project

Vion ondersteunt het LabelFit-project van het Education and Knowledge Centre (LSZ) in Boxberg. Dit is het competentiecentrum voor varkensvleesproductie in Baden-Württemberg (Duitsland). Voor dit project werken we samen met stakeholders uit de wetenschap, de industrie en verenigingen met het doel meer inzicht te krijgen in varkensvleesproductie van het dierenwelzijnslabel ‘Für Mehr Tierschutz’. Daarnaast wordt onderzocht hoe varkens met intacte staart gehouden kunnen worden. Vion stelt zijn uitgebreide netwerk en ervaring uit eerdere projecten hiervoor beschikbaar.

Hidden
Hidden

'For More Animal Welfare'

Vion is lid van een taskforce die de eisen van het Duitse label ‘For More Animal Welfare’ heeft ontwikkeld, met als doel de criteria vast te leggen als standaard voor melkkoeien op het gebied van dierenwelzijn. Vion Beef Duitsland heeft als eerste meerdere slachthuizen laten certificeren in augustus en september 2018 volgens de criteria van dit label. Sindsdien slachtte Vion melkvee van meer dan 50 bedrijven in het kader van dit programma. Vion is nog steeds actief lid van dit programma.