Keuringsresultaten rund

Hidden

Levende keuring bij aankomst in slachterij

Als de die­ren in de slach­te­rij aan­ko­men, wor­den ze in­di­vi­dueel ge­keurd door daar­toe op­ge­lei­de die­ren­art­sen van de Neder­land­se Vo­ed­sel en Wa­ren Au­to­rit­eit (NVWA). Deze die­ren­art­sen let­ten spe­ciaal op de ge­zond­heid en het wel­zi­jn van de die­ren. Al­le­en ge­zon­de die­ren mo­gen wor­den ges­lacht en het wel­zi­jn van alle die­ren wordt be­waakt. Als er re­den is om aan de ge­zond­heid en/​of wel­zi­jn van een dier te twi­j­fe­len, dan vo­ert de die­ren­arts ex­tra on­der­zo­ek uit. De keu­ring van le­ven­de die­ren is een be­lan­gri­jk ele­ment in het bor­gen van de vei­lig­heid van het vlees voor de con­su­ment. Naast aan­d­acht voor de vei­lig­heid van het vo­ed­sel, wordt ook nauw­keu­rig on­der­zo­ek ge­da­an door de over­heids­die­ren­arts op ge­schikt­heid voor het slacht­pro­ces. In­di­en nodig wordt met ex­tra aan­d­acht en la­ge­re snel­heid ges­lacht.

De keu­rings­re­sul­ta­ten van de le­ven­de keu­ring zijn in on­der­s­ta­an­de gra­fiek sa­men­ge­vat. In het archief vindt u de keu­rings­re­sul­ta­ten van de vo­ri­ge kwar­ta­len en ja­ren.

Hidden
Hidden

Vleeskeuring - Voedselveiligheid

Na de keu­ring van le­ven­de die­ren wordt ti­j­dens het slacht­pro­ces het vlees van ie­der kar­kas ge­keurd. Keur­mee­sters en die­ren­art­sen van de NVWA voe­ren deze keu­ring uit. Alle on­der­de­len van de die­ren wor­den zorg­vul­dig geïn­spec­te­erd. Al­le­en vlees dat ab­so­luut vei­lig is, wordt go­ed­ge­keurd. Ook hier geldt dat bij de mins­te twi­j­fel ex­tra on­der­zo­ek wordt uit­ge­vo­erd door de NVWA.

De keu­rings­re­sul­ta­ten van de vlees­keu­ring (vo­ed­sel­vei­lig­heid) zijn in on­der­s­ta­an­de gra­fiek sa­men­ge­vat. In het archief vindt u de keu­rings­re­sul­ta­ten van de vo­ri­ge kwar­ta­len en ja­ren.

Toelichting grafiek vleeskeuring

Goedgekeurd: Het run­d­er­kar­kas is be­o­or­de­eld als ge­schikt voor con­sump­tie

Afgekeurd: Het run­d­er­kar­kas is be­o­or­de­eld als niet ge­schikt voor con­sump­tie

Hidden

Vleeskeuring - Gezonde dieren - runderen (NL)

Door de in­spec­tie van het vlees door de NVWA en door me­tin­gen van Vion, is er heel veel in­for­ma­tie be­schik­baar die wordt terug­ge­kop­peld naar de vee­hou­der. Deze in­for­ma­tie heeft geen bet­rek­king op de vei­lig­heid van het vlees, maar zegt meer over de con­di­tie van die­ren bij le­ve­ring aan de slach­te­rij. Deze in­for­ma­tie, zo­als de con­di­tie van or­ga­nen als de lon­gen en de le­ver, kan de vee­hou­der goed ge­brui­ken in zijn be­d­ri­jfs­voering.

De keu­rings­re­sul­ta­ten van de vlees­keu­ring (ge­zon­de die­ren) zijn in on­der­s­ta­an­de gra­fiek sa­men­ge­vat. In het archief vindt u de keu­rings­re­sul­ta­ten van de vo­ri­ge kwar­ta­len en ja­ren.