We laten zien
hoe we kwaliteit borgen

Hidden

Kwaltiteit van begin tot eind

Elke dag con­su­me­ren on­ge­veer 100 mil­jo­en men­sen we­reld­wi­jd een maal­ti­jd met daa­rin ‘een beet­je Vi­on’. Het is daarom onze be­lan­gri­jks­te taak om er­voor te zor­gen dat het vo­ed­sel vei­lig en ge­zond is. Dat is al­le­en mo­gel­i­jk door con­ti­nu te in­ves­te­ren in mo­der­ne fa­ci­li­t­ei­ten en in­ten­sief kwa­li­t­eits­ma­nage­ment. Onze ge­he­le ke­ten en pro­duc­tie is ge­richt op het le­ve­ren van de hoogs­te kwa­li­t­eits­stan­daar­den.

Hidden

Hoe we kwaliteit borgen

De kwa­li­t­eits­bor­ging is via een meer­vou­dig in­tern con­tro­le­sys­te­em voor alle Vion-be­d­rij­ven op de­zelf­de ma­nier ge­or­ga­ni­se­erd. Dr. Anne Hil­ler, die­ren­arts en di­rec­teur kwa­li­t­eit Vion Du­its­land, ver­telt hier meer over.

Hidden

Uitsluitend onberispelijke producten

Als vleesproducent wordt Vion beoordeeld op het in staat zijn om de klant betrouwbaar de perfecte producten te kunnen leveren. In een inter­view met Dr. Bert Ur­lings, die­ren­arts en di­rec­teur kwa­li­t­eit Vion, legt hij uit hoe dat bij Vion in zijn werk gaat.

Hidden

Hoe wij op dierenwelzijn controleren

Wij hech­ten gro­te waar­de aan een hoog ni­veau van die­ren­wel­zi­jn in onze slach­te­ri­jen. Daar­bij sta­an twee the­ma’s op de vo­or­grond. Het gaat en­er­zi­jds om de tech­ni­sche in­fra­struc­tuur en an­der­zi­jds om de pro­ce­du­res voor de me­de­wer­kers die met die­ren om­ga­an. Ons con­tro­le­sys­te­em is erop ge­richt om op bei­de ter­rei­nen con­ti­nu te con­tro­le­ren of de re­gels wor­den ge­volgd.