Hoe we kwaliteit borgen

Hidden

Meervoudig controlesysteem

De kwa­li­t­eits­bor­ging is via een meer­vou­dig in­tern con­tro­le­sys­te­em voor alle Vion-be­d­rij­ven op de­zelf­de ma­nier ge­or­ga­ni­se­erd. Dr. Anne Hil­ler, die­ren­arts en di­rec­teur kwa­li­t­eit Vion Du­its­land, ver­telt hier meer over.

Kwaliteitsborging in de keten

Kwa­li­t­eits­bor­ging be­gint al bij de vee­hou­der. Het on­af­han­ke­li­jke IKB-sys­te­em in Neder­land en de QS Qua­li­tät und Si­cher­heit GmbH in Du­its­land con­tro­le­ren de hygiëne in de stal en de dier­ge­zond­heid vol­gens een spe­ciaal ont­wikkeld pro­gram­ma van ei­sen. Vion denkt mee over de ver­de­re ont­wikke­ling van deze sys­te­men. Ver­der­ga­an­de pro­gram­ma’s met bi­jzon­de­re cri­te­ria zo­als het Be­ter Le­ven keur­merk van de Die­ren­be­scher­ming en bio­lo­gisch bou­wen daar­op vo­ort.

Kwaliteitssysteem in Vion-bedrijven

“Wij wer­ken vol­gens een vast stra­mi­en en be­pa­len onze fo­cus op ba­sis van we­ten­sch­ap­pe­li­jke in­zich­ten en de ei­sen van de klan­ten”, legt Dr. Anne Hil­ler uit. De norm DIN ISO 9001 zorgt voor een uni­form ka­der. “Dat klinkt miss­chien bu­reau­cra­tisch, maar daar­door kun je wel tot een ba­sis­sys­te­ma­tiek ko­men.”

Hidden
Hidden

Dagelijkse controles in een meertrapssysteem

Alle pro­ces­sen wor­den in een meer­traps­sys­te­em dag in dag uit in­tern ge­mo­ni­t­ord.

1e trap: dagelijkse controles in het HACCP-systeem

  • Dagelijkse checks met gestandaardiseerde hygiëne-checklists vóór het begin van de productie en tijdens de werkzaamheden.
  • Verdergaande speciale inspecties met betrekking tot de slachthygiëne, maar ook bij de expeditie van de producten.
  • Dierenwelzijnsinspecties door geschoolde medewerkers en het hoofd dierenwelzijn bij het uitladen, in de wachtstal en bij de slacht.

2e trap: “schaduwcontroles” volgens het 4-ogenprincipe

Voor elke in­ter­ne con­tro­le staat een vas­te cy­clus van con­tro­les vol­gens het 4-ogen­prin­ci­pe in­ge­pland. Met re­gel­ma­ti­ge tus­sen­po­zen ki­jkt een ex­tra me­de­wer­ker bij de per­so­on, die voor de con­tro­les ver­ant­wo­or­de­li­jk is, over de schou­der mee. Dat no­e­men wij “scha­duw­con­tro­les”. Daar­door wordt ge­waar­borgd dat de con­tro­les ook pre­cies zo wor­den uit­ge­vo­erd als de be­doeling is.

3e trap: interne audits

Spe­ciaal op­ge­lei­de au­di­to­ren van een an­de­re Vion-lo­ca­tie ko­men twee keer per jaar langs voor het uit­voe­ren van in­ter­ne au­dits. Daar­bij wordt ge­checkt of de con­tro­le­sys­te­men zo wor­den gehan­te­erd als de be­doeling is. Bij af­wi­jkin­gen wor­den cor­ri­ge­ren­de maat­re­ge­len to­e­ge­past. Bij Vion-lo­ca­ties waar wordt ges­lacht, vindt jaar­li­jks nog een ex­tra au­dit plaats, ge­richt op die­ren­wel­zi­jn.

4e trap: microbiologische tests tijdens alle productiestappen

Jaar­li­jks wor­den bij Vion meer dan 100.000 blo­ed­mons­ters van var­ken­s­kar­kas­sen af­ge­no­men en meer dan 150.000 mi­cro­bio­lo­gi­sche tests uit­ge­vo­erd.

De blo­ed­mons­ters wor­den net na het slach­ten ge­no­men. Met de blo­ed­mons­ters kun­nen wij vast­stel­len wel­ke be­d­rij­ven ri­si­co’s lo­pen bij be­paal­de vo­ed­sel­vei­lig­hei­dscri­te­ria. Ver­der in het pro­ces wor­den vlee­s­mons­ters ge­no­men (bij­vo­or­beeld van het kar­kas, or­ga­nen, een kar­bo­na­de et­ce­te­ra). De vlee­s­mons­ters wor­den mi­cro­bio­lo­gisch on­der­zocht. Door mid­del van de mi­cro­bio­lo­gi­sche tests zijn wij in staat om to­e­zicht te hou­den op de hygiëneni­veaus ti­j­dens de ver­schil­len­de stap­pen van het pro­duc­tiepro­ces. Op die ma­nier kun­nen wij door­lo­pend mo­ni­to­ren of de in­span­nin­gen op de eers­te drie trap­pen van ons kwa­li­t­eits­sys­te­em ef­fect heb­ben.