Vion Apeldoorn B.V.

Hidden

Vion Apeldoorn B.V.

Bij Vion Apel­doorn wor­den we­ke­li­jks 25.000 var­kens ges­lacht, waar­van on­ge­veer de helft wordt af­ge­s­neden in de on­der­de­len ham, voor­stuk en mid­del. Het an­de­re deel wordt uit­ge­be­end naar klant­spe­ci­fie­ke snit­ten, bes­temd voor di­ver­se na­tio­na­le en in­ter­na­tio­na­le klan­ten.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: NL 312 EG

Hidden

Contact

Vion Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP Apeldoorn

Archief