Vion Groenlo B.V.

Vion Groenlo B.V.

Vion Groenlo B.V.

Hidden

Vion Groenlo B.V.

Vion Gro­en­lo is ge­spe­cia­li­se­erd in de ver­wer­king van de du­urzaam­hei­ds­con­cep­ten Good Far­ming Star (met het één ster Be­ter Le­ven keur­merk) en De Gro­ene Weg (bio­lo­gisch). De var­kens in het Good Far­ming Star con­cept en de bio­lo­gi­sche var­kens wor­den nauw­keu­rig ge­schei­den van de an­de­re stro­men om de her­komst te al­len ti­j­de te kun­nen ga­rande­ren. Bij Vion Gro­en­lo wor­den naast bio­lo­gi­sche en Good Far­ming Star var­kens ook re­gu­lie­re var­kens en zeu­gen ges­lacht en uit­ge­be­end. Het vlees van zeu­gen is bij uit­s­tek ge­schikt voor de vlee­s­wa­ren­in­dus­trie in bin­nen- en bui­ten­land. Vion Gro­en­lo slacht zes da­gen per week Good Far­ming Star var­kens. In totaal wor­den in deze slach­te­rij we­ke­li­jks zo’n 25.000 var­kens ges­lacht.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: NL 367 EG

Rapporten en certificaten

Hidden

Contactgegevens

Vion Groenlo B.V.
Den Sliem 8
7141 JH Groenlo

Archief