Vion Enschede B.V.

Vion Enschede B.V.

Vion Enschede B.V.

Hidden

Vion Enschede B.V.

In En­sche­de vindt de ver­de­re ver­wer­king van de run­d­er­kar­kas­sen plaats, af­kom­s­tig van on­der an­de­re Vi­on’s slacht­lo­ca­ties en ex­ter­ne slacht­lo­ca­ties uit Eu­ro­pa. Af­han­ke­li­jk van de spe­ci­fie­ke wen­sen van de klant wor­den de run­de­ren ver­der ver­werkt in ver­schil­len­de snit­ten. Het vlees wordt ver­vol­gens ge­va­cu­me­erd en in de ko­el­ruim­te be­waard. Door het vlees te va­cu­me­ren bli­jft het lan­ger houd­baar. Een ken­merk van rundvlees is na­me­li­jk dat de smaak be­ter wordt als het vlees ‘bes­terf­t’ (ri­jpt).

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: NL 305 EG

Hidden