Certificaten

Certificaten

Hidden

ISO 9001:2015 – International Organisation for Standardisation

Als kwa­li­t­eits­ma­nage­ment­sys­te­em heeft Vion de DIN EN ISO 9001:2015 geïm­ple­men­te­erd. De pi­j­lers van deze norm zijn: klant­te­v­re­den­heid, con­ti­nue ver­be­te­ring van de pro­duc­tie­pro­ces­sen en pro­duc­ten en ri­si­co­ge­ba­se­er­de aan­pak. Meer in­for­ma­tie vindt u op www.iso.org.

De cer­ti­fi­ca­ten en au­dit­vers­la­gen vindt u op de pa­gi­na’s van de in­di­vi­due­le Vion-locaties.

Hidden

BRC Food en IFS Food

De stan­daar­den BRC Food (We­reld­wi­j­de Stan­daard voor Vo­ed­sel­vei­lig­heid) en IFS Food (In­ter­na­tio­nal Fea­tured Stan­dards Food) zijn ont­wikkeld om de vo­ed­sel­vei­lig­heid te spe­ci­fi­ce­ren door mid­del van kwa­li­t­eits­ge­rich­te en ope­ra­tione­le cri­te­ria. Bin­nen Vion heb­ben alle pro­duc­tie­be­d­rij­ven de BRC en/​of IFS stan­daard geïm­ple­men­te­erd en zijn ge­cer­ti­fice­erd. Hier­mee zorgt Vion in alle pro­duc­tie­be­d­rij­ven voor een ga­ran­tie door een uni­for­me kwa­li­t­eits­norm op ba­sis van een be­trouw­baar test­sys­te­em. De BRC Food en IFS Food zijn stan­daar­den voor be­d­rij­ven die le­vens­mid­de­len ver­wer­ken. In bei­de stan­daar­den zijn on­der an­de­re de vol­gen­de the­ma’s te vin­den:

  • Betrokkenheid van het hoger management/verantwoord ondernemen
  • Een HACCP-plan
  • Een managementsysteem gericht op kwaliteit
  • Voorwaardelijke programma’s
  • Metingen, analyses, verbeteringen
  • Food defense (met name in IFS Food)

Meer in­for­ma­tie over IFS Food, de ei­sen en de be­o­or­de­lings­cri­te­ria vindt u op www.ifs-certification.com. Meer in­for­ma­tie over BRC Food, de ei­sen en de be­o­or­de­lings­cri­te­ria vindt u op www.brcglobalstandards.com.

De cer­ti­fi­ca­ten en au­dit­vers­la­gen vindt u op de pa­gi­na’s van de in­di­vi­due­le Vion-locaties.

Hidden

Extra kwaliteitssystemen

Een aan­tal lo­ca­ties is ge­cer­ti­fice­erd voor ex­tra kwa­li­t­eits­sys­te­men, zo­als BLK of bio­lo­gisch. Om ri­si­co’s te be­per­ken bin­nen de ke­ten, spo­ort Vion zijn le­ver­an­ciers aan om zich te hou­den aan en hun ac­tivit­ei­ten te cer­ti­fi­ce­ren vol­gens een Good Agri­cul­tu­ral Prac­tice-re­ge­ling (GAP), zo­als QS of IKB.

Hidden

IKB - Integrale Ketenbeheersing

IKB Varken is ontwikkeld als maatstaf voor het verantwoord produceren van varkensvlees. Speerpunten zijn kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid. Meer informatie vindt u op www.ikbvarken.nl.

Hidden

QS - Qualität und Sicherheit

QS (Qualität und Sicherheit, ofwel Kwaliteit en Zekerheid) is een kwaliteitssysteem voor vlees en vleesproducten in Duitsland. Van voedselproducenten en veehouders tot retail, alle stappen van het productieproces worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke certificerende instanties. Meer informatie vindt u op www.q-s.de.

Hidden

BLK - Beter Leven keurmerk

Vion brengt vlees op de markt van dieren die zijn opgegroeid in een bedrijf dat de welzijnsnormen van de Dierenbescherming heeft geïmplementeerd. Deze normen zijn per diersoort bepaald en hebben onder andere betrekking op meer leefruimte en extra speelmateriaal. Om te borgen dat het vlees met BLK-logo in de supermarkt ook daadwerkelijk komt van een dier dat opgegroeid is in een BLK-bedrijf, worden alle bedrijven in de keten gecontroleerd en gecertificeerd. Meer informatie vindt u op www.beterleven.dierenbescherming.nl.

Hidden

Biologisch

Vion brengt bio­lo­gisch vlees op de markt dat voldoet aan de EG-ver­or­de­ning (EG VO 1804/​​99). In deze verordening staan de eisen voor de veehouders (onder andere welzijnseisen voor de dieren en eisen aan het voer), landbouwers (voor de productie van het veevoer en de plantaardige ingrediënten voor de eindproducten) en alle verwerkers in de keten. Deze eisen worden door een onafhankelijke certificerende instantie gecontroleerd, in Nederland wordt dit gedaan door SKAL. U vindt de cer­ti­fi­ca­ten en auditverslagen op de pa­gi­na’s van de individuele Vion-locaties, voor zo­ver deze bio-ge­cer­ti­fice­erd zijn.