Vion Retail Nederland B.V.

Vion Retail Nederland B.V.

Hidden

Vion Retail Nederland

Vion Re­tail Neder­land is de in- en ver­koo­por­ga­ni­sa­tie bin­nen Vion voor vlee­s­pro­duc­ten voor re­tailers in Neder­land. De pro­duc­ten wor­den ge­pro­du­ce­erd bij Vion Re­tail Gro­en­lo. Daar­naast zijn de sla­gers die werk­zaam zijn in de sla­ge­rij-af­de­lin­gen van de Net­t­o­ra­ma in dienst bij Vion Re­tail Neder­land.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de or­ga­ni­sa­tie en rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal).

Hidden