Vion Retail Groenlo B.V.

Vion Retail Groenlo B.V.

Hidden

Vion Retail Groenlo B.V.

Bij Vion Re­tail Gro­en­lo pro­du­ceert Vion kant-en-kla­re vlee­s­pro­duc­ten voor su­per­markt­or­ga­ni­sa­ties. Per week vin­den één mil­jo­en vo­or­ver­pak­te pro­duc­ten va­nuit Gro­en­lo hun weg naar de su­per­markt. De kant-en-kla­re vlee­s­pro­duc­ten die in Gro­en­lo wor­den ge­pro­du­ce­erd, zijn zo­wel de zo­ge­no­em­de sni­j­pro­duc­ten, zo­als kar­bo­na­des en fi­let­la­p­jes, als de Vlug-Klaar-pro­duc­ten (VeKa’s), zo­als sla­vink, boom­stam­met­je en ge­hakt­schnit­zel. VeKa’s zijn pro­duc­ten die snel klaar zijn en zon­der toe­vo­eging, zo­als pe­per en zout, be­reid kun­nen wor­den. In de mees­te ge­val­len zijn het ge­hakt­pro­duc­ten.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: NL 585 EG

Hidden