Vion Farming B.V.

Vion Farming B.V.

Hidden

Vion Farming B.V.

Vion Far­ming is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor de aan­vo­er van vlees­var­kens en zeu­gen van het bo­eren­erf naar de ver­schil­len­de slach­te­ri­jen van Vion. Daar­naast werkt Vion Far­ming ook sa­men met pro­fes­sione­le, on­af­han­ke­li­jke tus­sen­per­so­nen. Bei­den heb­ben re­gel­ma­tig con­tact met de var­kens­hou­der. Ze in­ven­ta­ri­se­ren de dier­stro­men en ma­ken de plan­ning voor het trans­port van de op­ge­ge­ven die­ren.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de or­ga­ni­sa­tie, au­dit­rap­por­ten en cer­ti­fi­ca­ten.

Hidden

Contact

Vion Farming B.V.
Boseind 15
5281 RM Boxtel