Encebe Vleeswaren B.V.

Encebe Vleeswaren B.V.

Hidden

Encebe Vleeswaren B.V.

En­ce­be Vlee­s­wa­ren pro­du­ceert vlee­s­wa­ren­pro­duc­ten, zo­als wors­ten en hamso­or­ten, voor de in­dus­trie en re­tail.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­duct- en pro­ces op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: EG 341 NL

Hidden