DistriFresh Boxtel

Hidden

DistriFresh Boxtel

Dis­triFresh is een doch­te­ron­der­n­eming van Vion, ge­spe­cia­li­se­erd in het ops­la­an en dis­tri­bue­ren van ko­el­vers pro­duc­ten naar in­dus­triële ver­wer­kers, win­kels of dis­tri­bu­tie­cen­tra en het eti­ket­te­ren van con­su­men­ten­pro­duc­ten.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­duct- en pro­ces op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

EG-er­ken­nings­num­mer: NL 607 EG

Hidden